Privacy Verklaring

Beste bezoeker,

Wij hebben deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om uitleg te hoe wij met privacy van alle persoonsgegevens in aanraking komen en dit heel serieus nemen. Daarom worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ook wij gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zullen deze ook naleven. Ook van onze partners verwachten wij dat zij zich aan de eerdergenoemde verordening houden.

In de onderstaande verklaring zullen we u uitleg geven over ons privacy- en cookiebeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact op met Energiewijs Nederland via info@energiewijs.eu of 010-2035069.

Doel van het verzamelen van uw gegevens

Energiewijs Nederland verwerkt uw persoonsgegevens onder haar verantwoordelijkheid. Gezien onze werkzaamheden die voortvloeien uit de diensten die wij verlenen, beschikken wij over bepaalde (persoons)gegevens van u. Wij gebruiken deze gegevens om u te kunnen adviseren en een aanbod te doen.

Daar Energiewijs Nederland veel waarde hecht aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens, gaan wij hier uiterst zorgvuldig mee om. Dit geldt ook voor de partners waar Energiewijs Nederland mee werkt.

Elke verwerking van gegevens voldoet dan ook aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Hierbij respecteren wij bovendien uw privacy, door (onder andere) de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) na te leven.

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Energiewijs Nederland.

Verwerking

De door (potentiële) klanten verstrekte persoonlijke informatie (Persoonsgegevens) én data verkregen vanuit het bezoek en gebruik van de websites van Energiewijs Nederland, waaronder Energiewijs.eu, Bespaarwijs.nl en Energiewijs Nederland.nl, worden door ons verwerkt ten aanzien van een aanbod tot koop.

Social media buttons

Op onze site zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter en Linkedin. Deze buttons worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en Linkedin zelf. Deze knoppen worden actief indien u daarop klikt.

U kunt de privacyverklaring van FacebookTwitter en LinkedIn(welke regelmatig kunnen wijzigen) lezen om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wanneer verzamelt Energiewijs Nederland persoonsgegevens?

Door Energiewijs Nederland worden persoonsgegevens verzamelt bij het uitbrengen van een offerte voor een leveringsovereenkomst energie, telecom of aanverwante producten. Daarnaast slaan wij uw gegevens op als u contact met ons heeft in de breedste zin van het woord.

Welke Persoonsgegevens verzamelen jullie dan?

Wanneer u een offerte aanvraagt verzamelen wij contactgegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens en andere gegevens met betrekking tot betalingen. Voor onze partners, zoals energieleveranciers en telecomaanbieders verzamelen wij gegevens voor de levering van de producten. Deze gegevens kunnen wij ook bij onze partners of derden opvragen en doorgeven aan onze partners.

Waar heeft Energiewijs de Persoonsgegevens voor nodig?

Energiewijs Nederland heeft uw gegevens nodig voor de volgende zaken:
* het uitbrengen van een offerte van uw aanvraag van een dienst of product
* het tot stand brengen van de aanvraag en het laten uitvoeren van de leveringsovereenkomst
* het voldoen aan wettelijke verplichtingen
* het behandelen van geschillen, vragen en klachten
* het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening

Inzage, correctie en recht van verzet

U kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in uw gegevens die door ons worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Als u dit wilt, stuurt u dan een brief, waarin u om inzage in uw persoonsgegevens vraagt. Om de aanvraag te behandelen hebben wij een schriftelijk verzoek nodig, met de vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Daarnaast dient u een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. Dit om zeker te zijn dat u diegene bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Op de site van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Hier is een applicatie voor te downloaden.

Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u telefonisch of per e-mail aanbieden. Als u het niet op prijs stelt om informatie over onze producten of diensten te ontvangen, kunt u dit via info@energiewijs.eu aan ons doorgeven. Voor (digitale) informatie die wij u sturen, kunt u zich ook afmelden via de laatst gestuurde e-mail.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit de database te wissen. Echter wijzen wij u er op dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Stel dat de fiscus of een ander overheidsinstantie eist dat wij gegevens op basis van wetgeving dienen te bewaren, zullen wij dit ook doen.

Hoe beveiligen wij uw Persoonsgegevens?

Beveiliging
Energiewijs Nederland neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw Persoonsgegevens. Uw gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen. Alle gegevens op onze website worden gegevens gehasht opgeslagen. Alleen een beperkte groep medewerkers van Energiewijs Nederland heeft toegang tot uw Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die noodzakelijk zijn om u een aanbod te doen en deze aan te vragen en te controleren.

Geautomatiseerde spam

Om geautomatiseerde spam te voorkomen maken wij gebruik van de diensten van Akismet. Hiervoor worden bepaalde gegevens van je verwerkt op het moment dat je een reactie verstuurd. Voor meer informatie over de wijze waarop Akismet gegevens verwerkt, verwijzen wij je graag door naar de privacyverklaring van Akismet.

Bewaren
Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Derden/ verwerkers
Energiewijs Nederland schakelt derden in bij de uitvoering van haar dienstverlening. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit als ‘verwerker’ voor Energiewijs. De betreffende verwerker ontvangt van Energiewijs Nederland alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met alle verwerkers sluiten wij een overeenkomst waarin wij dit expliciet opnemen.

Cookies

Energiewijs Nederland maakt gebruik van cookies op haar website. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om u beter van dienst te kunnen zijn en zijn niet voor derden bedoeld, anders dan onze partners.

Google Analytics

Energiewijs Nederland maakt gebruik Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google adviseren wij u hun beleid te lezen, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

in- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt of u kunt er voor kiezen geen cookies te accepteren, echter kunnen sites daardoor minder goed werken.

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Websites van derden

Deze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Doorgifte buiten de EU

Facebook en Instagram dragen informatie over, verzenden informatie of slaan informatie op in de Verenigde Staten of andere landen. Om aan de passende waarborgen te voldoen maken Facebook en Instagram gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelovereenkomsten. Daarnaast beroepen zij zich op adequaatheidsbesluiten, besluiten waarin de Europese commissie heeft bepaald dat de gegevensbescherming van een land van vergelijkbaar niveau is als de AVG, voor gegevensoverdracht vanuit de Europese Economische ruimte (EER) naar de VS en andere landen. Zie voor meer informatie de privacyverklaringen van Facebook en van Instagram.

Naast Facebook en Instagram wisselt ook LinkedIn informatie uit met de VS. Zij baseren zich op het EU-VS Privacy Shield. Zij stellen zich te houden aan de principles van de Privacy Shield. Voor meer informatie: zie privacyverklaring van LinkedIn.

Wat zijn de bewaartermijnen van de cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden

Wij wijzen er op dat deze Privacy- en Cookieverklaring niet van toepassing is op de websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Energiewijs Nederland kan ook niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Facebook en Instagram

Facebook en Instagram dragen informatie over, verzenden informatie of slaan informatie op in de Verenigde Staten of andere landen. Om aan de passende waarborgen te voldoen maken Facebook en Instagram gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelovereenkomsten. Daarnaast beroepen zij zich op adequaatheidsbesluiten, besluiten waarin de Europese commissie heeft bepaald dat de gegevensbescherming van een land van vergelijkbaar niveau is als de AVG, voor gegevensoverdracht vanuit de Europese Economische ruimte (EER) naar de VS en andere landen. Zie voor meer informatie de privacyverklaringen van Facebook en van Instagram.

Naast Facebook en Instagram wisselt LinkedIn informatie uit met de VS. Zij baseren zich op het EU-VS Privacy Shield. Zij stellen zich te houden aan de principles van de Privacy Shield. Voor meer informatie: zie privacyverklaring van LinkedIn.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan -zonder onze uitdrukkelijke toestemming- het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de Meldplicht Datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben geconstateerd. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan graag zo snel mogelijk aan Energiewijs via info@energiewijs.eu. Vermeld in deze e-mail uw naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een korte omschrijving van het (mogelijke) datalek.

Wijziging van Privacyverklaring

Energiewijs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.